Tapify - algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1: definities

Artikel 2: Tapify

Artikel 3: toepasselijkheid 

Artikel 4: het aanbod

Artikel 5: de overeenkomst

Artikel 6: het herroepingsrecht

Artikel 7: kosten in geval van herroeping

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9: de prijs

Artikel 10: conformiteit en garantie

Artikel 11: levering en uitvoering

Artikel 12: duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13: betaling

Artikel 14: klachtenprocedure

Artikel 15: geschillen

Artikel 16: aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1: definities

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 2. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tapify.
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten/diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is gespreid in die tijd. 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt persoonlijke informatie op te slaan, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. 
 7. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping dat Tapify beschikbaar stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten/diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tapify georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer vormen van communicatie op afstand. 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn. 
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voor waarden van Tapify. 

 

Artikel 2: Tapify 

Vestigingsadres: Koningweg 6A, 7672 GD, Vriezenveen, The Netherlands

E-mail adres: info@tapifycard.com

Kvk-nummer: 78211166

BTW-identificatienummer: NL003307252B31

 

Artikel 3: toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tapify en op elke overeenkomst en bestellingen tussen Tapify en consumenten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument ‘ter hand gesteld’. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven dat de voorwaarden bij Tapify in te zien zijn en worden deze zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden op verzoek van de consument.
 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch in te zien zijn end at deze op verzoek van de consument kosteloos toegezonden kunnen worden. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor de rest van kracht en zullen deze onmiddellijk in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo goed mogelijk tegemoetkomt.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Tapify is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tapify afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/diensten. Kennelijke vergissingen binden Tapify niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tapify kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

- Prijs incl. belastingen

- Eventuele verzendkosten

- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

- Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is.

- De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

- De termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de temijn waarbinnen Tapify de prijs garandeert.

- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke manier zij voor de consument te raadplegen is.

- De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien u deze wenst te herstellen.

- Alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten.

- Beschikbare maten, kleuren en specificaties.

- De gedragscodes waaraan Tapify is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.

- De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

 

Artikel 5: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Tapify de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tapify is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tapify passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument in staat is om elektronisch te betalen, zal Tapify passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tapify kan zien – binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Tapify op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een opdracht of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tapify zal het product of de dienst aan de consument vergezellen met de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame levensdrager:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van Tapify waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 9. De gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Tapify deze gegevens reeds aan de consument heeft verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

 

 

Artikel 6: het herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger en bekendgemaakt aan Tapify.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retourneren aan Tapify, conform de instructies.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht Tapify hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Tapify heeft geretourneerd, is de koop een feit.

 

Artikel 7: kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Tapify dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door Tapify is terugontvangen.

 

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9: de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tapify dit heeft bedongen en:
 3. Ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Tapify niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 10: conformiteit en garantie

 1. Tapify garandeert dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat Tapify er tevens voor in dat het product geschikt is voor ene ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Tapify, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten een aanspraken die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen Tapify kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan Tapify te worden gemeld. Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantieperiode van Tapify komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tapify is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing als:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of laten bewerken;

- De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van Tapify behandeld en/of zijn op de verpakking behandeld.

- De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft opgelegd of zal opleggen met betrekking tot de aard of kwaliteit van gebruikte materialen.

6. Tapify garandeert een 3 jaar werking van de persoonlijke website (tapifycard.tech).  

Artikel 11: levering en uitvoering

 1. Tapify zal de uiterste zorg besteden aan het ontvangen en uitvoeren van bestelling van producten en het beoordelen van verzoeken om dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.
 3. Behoudens hetgeen in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Tapify geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorgvertraging zich niet voordoet, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan geen van deze termijnen kan de consument rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Bij ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Tapify het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal Tapify er alles aan doen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij levering zal duidelijk en begrijpelijk worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Tapify.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tapify tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12: duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan.

 

Artikel 13: betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienend e door consument verschuldigde bedragen binnen 7 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan. Termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tapify te melden.
 3. Bij niet-betaling door de consument heeft Tapify het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijke, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14: klachtenprocedure

 1. Tapify beschikt over een voldoende bekendgemaakte klantenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tapify.
 3. Bij Tapify ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tapify binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aal geschillenbeslechting.
 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot Tapify te wenden.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Tapify niet op, tenzij Tapify schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door Tapify gerechtvaardigd wordt bevonden, zal Tapify naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

 

Artikel 15: geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Tapify en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16: aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijkomende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn mogelijk niet in het nadeel van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.